نین جوتسو شیراز

کفش نینجا (جیکا تابی)

جیکا تابی

女تابی و جیکاتابی (تابی بیرونی یا کفش)، پوششی برای پاها هستند که در آن‌ها انگشت شست پا از بقیه انگشتان جدا قرار می‌گیرد.