نین جوتسو شیراز

آموزش نین جوتسو، هنر اصیل نینجا

کونوایچی های شیراز

女 آموزش نین جوتسو به بانوان شیرازی توسط سنسی فرناز طباطبایی، نماینده سبک در استان فارس.

شیراز: بلوار پاسداران، باشگاه فجر و بلوار هفت تنان، باشگاه قهرمانان