نین جوتسو شیراز

فروشگاه نینجوتسو شیراز

تمام سلاح هایی که برای جلوگیری از حمله حریف ( دفاع) و تسلیم جریف به کار می رود.